Bloková výjimka ( GVO )

Bloková výjimka

Od 1. června 2010 vstoupila v platnost nová právní úprava pro oblast servisu a oprav motorových vozidel včetně distribuce náhradních dílů. Nařízení Komise (EU) čís. 461/2010 (tzv. bloková výjimka) se týká pouze obchodu s náhradními díly, oprav a údržby motorových vozidel a bude platit až do 31. května 2028.

Pro oblast prodeje nových motorových vozidel platila i nadále stávající bloková výjimka (1400/2002), ovšem jen do května 2013. Po tomto datu platí také pro tento sektor tzv. obecná bloková výjimka. Evropská komise rozdělila sektor na dvě části, neboť zatímco v oblasti prodeje nových motorových vozidel panuje čilá hospodářská soutěž a je zde adekvátní konkurenční prostředí, v sektoru oprav motorových vozidel tak tomu dosud není.

Nejprve třeba si připomenout a ujasnit pojem „bloková výjimka“. Právní úpravy a soubor pravidel a nařízení Evropské komise spadající pod tento pojem mají zvýšit konkurenci v oblasti prodeje a servisu motorových vozidel a zvýšit tak konkurenci na trhu. Ačkoliv se vlastně jedná o výjimku z pravidel volné soutěže, omezení jsou stále menší.

Zásadní pokrok nastal, když Evropská komise vydala nařízení 1400/2002 o prodeji a servisu motorových vozidel, které stanovilo podmínky, které výrobce již nemůže klást distributorům a prodejcům nových vozidel ani těm co zajišťují jejich servis.

Obsahovalo mj. zákaz omezovat území nebo okruh osob, na kterém může dealer či opravce prodávat či poskytovat služby, zákaz omezovat odběratele v možnosti prodávat též jiná motorová vozidla i zákaz omezovat či znemožňovat nezávislým účastníkům trhu přístup k technickým informacím, diagnostickým a jiným zařízením, které jsou nutné k opravám či údržbě motorových vozidel.

Tři „tvrdá“ omezení
Nová bloková výjimka obsahuje tři tzv. tvrdá omezení. Zcela vyloučeno je:

– jakkoli zasahovat či omezovat prodej náhradních dílů nezávislým autoservisům, které je používají k opravám a údržbě motorových vozidel,

– jakkoli zasahovat či omezovat dodávky a prodej zboží od dodavatelů dílů, nástrojů pro opravy, diagnostického či jiného zařízení pro autorizované a nezávislé autoservisy anebo pro konečného uživatele

– jakýmkoli způsobem omezovat možnost výrobce komponentů pro první montáž umisťovat svou obchodní značku či logo na tyto komponenty nebo náhradní díly

Dvě definice
Důležité pro zajištění efektivního konkurenčního prostředí jsou definice „originálních dílů“ a „dílů odpovídající kvality“.

Originálními díly se rozumí díly vyrobené v souladu se specifikacemi a výrobními normami určenými výrobcem vozidel pro výrobu dílů nebo příslušenství pro montáž jeho vozidel, přičemž mohou být vyrobeny jak ve vlastních výrobních závodech výrobců vozidel, tak výrobci a dodavateli dílů pro montáž vozidel nebo pro distribuci do autorizované sítě, ale také nezávislými výrobci náhradních dílů za předpokladu, že jsou vyrobeny v souladu se specifikacemi výrobce vozidel. Mohou také nést pouze obchodní značku výrobce dílů.

Pokud jde o „díly odpovídající kvality“, výrobce takového dílu musí být schopen kdykoli prokázat, že díl odpovídá kvalitě příslušných komponentů motorových vozidel. Důkazní břemeno skutečnosti, že díl nesplňuje tento požadavek, nese výrobce vozidel.

Záruka bez podmínek
Porušením hospodářské soutěže rovněž je, pokud výrobce vozidel podmíní zákonnou či prodlouženou záruku tím, že konečný uživatel nechá provést veškeré opravárenské a údržbářské práce, na něž se nevztahuje záruka, pouze v rámci své autorizované sítě. Spotřebitel má právo používat jakoukoliv opravnu pro nezáruční opravy, a to také v průběhu zákonné záruční doby nebo prodloužené záruční doby. Spotřebitelé mají také svobodnou volbu si vybrat autodíly, které budou použity pro opravu či servis jejich vozidla

Kladné důsledky
V celé EU došlo po novelizacích blokové výjimky ke značnému sbližování cen osobních automobilů a reálné ceny těchto vozidel se snížily. Všechny analyzované hospodářské ukazatele víceméně potvrzují, že stupeň hospodářské soutěže se v odvětví významně zlepšil. Nezávislý sektor prošel značnou konsolidací a strukturální úpravou, a objevily se zejména velké řetězce nezávislých opraven, které rozšiřují škálu nabízených služeb.

Nesplněná očekávání
Autorizované servisy však nadále pořizují většinu potřebných dílů u výrobců vozidel. Odůvodňují to tím, že je obtížné nakupovat u více než jednoho zdroje, neboť by to údajně představovalo dvojnásobné náklady na logistiku a zvýšené náklady na IT. Výrobci vozidel ukládají svým autorizovaným servisům povinnost používat pro opravy prováděné v rámci záruky pouze značkové díly výrobce automobilů, jehož předností je skutečnost, že výrobci jsou jediní dodavatelé, kteří mohou nabízet celý sortiment náhradních dílů. Souvisí to s existencí práv k duševnímu vlastnictví, která mají výrobci vozidel v některých státech EU včetně ČR.

Zlepšená pozice servisů
„Bloková výjimka“ jednoznačně zlepšila pozici autoservisů na trhu. Značkové dostaly možnost nakupovat díly od nezávislých distributorů a díky možnosti servisování většího počtu značek se jim rozšířilo pole působnosti. Došlo ke zvýšení konkurence a k pozitivnímu tlaku jak na ceny, tak ke zvýšení kvality nabízených služeb. A toto vše vede ve svém důsledku ke zvýšení spokojenosti zákazníků.

Neznačkovým servisům bloková výjimka otevřela přístup k technickým informacím. Možnosti získání a použití originálních i neoriginálních dílů pro opravy dále rozšířily nabídku těchto opraven. „Bloková výjimka“ umožnila také oddělení prodeje vozidel a jejich servisování, takže i nezávislé opravny mohou přejímat práci od prodejců či kooperovat se značkovými servisy. Neznačkové servisy se také mohou specializovat na určité značky.

Přínos pro spotřebitele
Přínos „blokové výjimky“ pro spotřebitele je veskrze pozitivní. Hodně však záleží na informovanosti samotného zákazníka, aby dokázal využít všech jejích výhod pro sebe. Jedná se především o svobodnou volbu místa pro servisování vozidla, tedy zda chce svůj vůz nechat opravovat ve značkovém, nebo neznačkovém servisu. Zákazník má také právo určit, jaký náhradní díl bude při opravě použit. Tím opět dochází k tlaku na cenové relace a zkvalitnění služeb.

Důležité pro spotřebitele je i to, že některé nezávislé autoopravny jsou již ve smyslu „blokové výjimky“ schopny zajistit práce na stejné úrovni jako značkový servis.